ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองตำลึง

 

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองตำลึง

1) ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง

       เทศบาลตำบลหนองตำลึง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี อยู่ริมถนนทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 315 ห่างจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ

พานทองประมาณ 11 กิโลเมตร

     ที่อยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนสุขประยูร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

          โทรศัพท์ 038 206 592 ต่อ 111

          โทรสาร 038 206 592 ต่อ 112

เว็บไซต์ www.nongtumlueng.go.th

           2) อาณาเขต

          ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับ

                    1.  ตำบลดอนหัวฬ่อ                อำเภอเมือง        จังหวัดชลบุรี

                    2.  ตำบลหนองกะขะ    อำเภอพานทอง   จังหวัดชลบุรี

          ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับ

                    1.  ตำบลมาบไผ่           อำเภอบ้านบึง    จังหวัดชลบุรี

                    2.  ตำบลหนองหงษ์       อำเภอพานทอง   จังหวัดชลบุรี

          ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับ

                    1.  ตำบลมาบโป่ง         อำเภอพานทอง    จังหวัดชลบุรี

          ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับ

                    1.  ตำบลดอนหัวฬ่อ      อำเภอเมือง       จังหวัดชลบุรี

                    2.  ตำบลสำนักบก        อำเภอเมือง       จังหวัดชลบุรี

          2) เขตการปกครอง

     เทศบาลตำบลหนองตำลึง มีจำนวนพื้นที่ 24.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  15,312.50 ไร่ เขตการปกครองจำนวน 3 ตำบล รวม 11 ชุมชน จำนวน 14 หมู่บ้าน ดังนี้

ชุมชน

หมายเหตุ

ชุมชนที่ 1 บ้านหนองจับอึ่ง

ม.1 ต.หนองตำลึง

ชุมชนที่ 2 บ้านแตน แสนสุข

ม.2 ต.หนองตำลึง

ชุมชนที่ 3 บ้านตลาดหนองตำลึง

ม.3 ต.หนองตำลึง

ชุมชนที่ 4 บ้านหนองมะเขือ

ม.4 ต.หนองตำลึง

ชุมชนที่ 5 บ้านซอยพัฒนา 3

ม.5 ต.หนองตำลึง

ชุมชนที่ 6 บ้านบ่อ

ม.6 ต.หนองตำลึง

ชุมชนที่ 7 บ้านหนองกระบก

ม.7 ต.หนองตำลึง

ชุมชนที่ 8 บ้านห้วยตากด้าย

ม.8,9 ต.หนองตำลึง

ชุมชนที่ 9 บ้านหนองกะขะ

ม.1,4 ต.หนองกะขะ

ชุมชนที่ 10 บ้านไร่ ฟากห้วย

ม.6,7 ต.มาบโป่ง

ชุมชนที่ 11 บ้านหนองกระทุ่ม

ม.2 ต.หนองกะขะ

 


        3) ประชากรณ เดือนมีนาคม 2561 (สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองตำลึง) จำนวน 18,941 คน เป็นชาย 9,364 คน เป็นหญิง 9,577 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 14,130 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 773 คน ตารางกิโลเมตร แยกเป็นพื้นที่ดังนี้

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง

รวม

ประชากร

1 บ้านหนองจับอึ่ง

หนองจับอึ่ง/ม.1

ต.หนองตำลึง

1,354 842 881 1,723
2 บ้านแตน แสนสุข

แสนแสบ/ม.2

ต.หนองตำลึง

1,717 908 992 1,900
3 บ้านตลาดหนองตำลึง

ตลาดหนองตำลึง/

ม.3 ต.หนองตำลึง

1,145 578 585 1,163
4

บ้านหนองมะเขือ

มะเขือ/ม.4

ต.หนองตำลึง

593 457 491 948
5 บ้านซอยพัฒนา 3

ซอยพัฒนา 3/

ม.4 ต.หนองตำลึง

1,342 763 782 1,545
6

บ้านบ่อ

บ่อ/ม.6

 ต.หนองตำลึง

1,638 1,294 1,274 2,568
7

บ้านหนองกระบก

บ้านกระบก/

ม.7 ต.หนองตำลึง

1,805 872 806 1,678
8 บ้านห้วยตากด้าย

ห้วยตากด้ายบน/

ม.8ต.หนองตำลึง

112 136 145 281

ห้วยตากด้ายล่าง/

ม.9 ต.หนองตำลึง

141 128 129 257
9 บ้านหนองกะขะ

หนองกะขะ/

ม.1 ต.หนองกะขะ

794 581 603 1,184

กระโดน/ม.4

ต.หนองกะขะ

363 209 201 410

10

 

 

 

 

บ้านไร่ ฟากห้วย

ไร่/ม.6

ต.มาบโป่ง

802 721 802 1,523

ฟากห้วย/ม.7

ต.มาบโป่ง

720 577 591 1,168
11 

บ้านหนองกระทุ่ม

หนองกระทุ่ม  1,604  1,298  1,295  2,593
รวม 14,130 9,364 9,577 18,941

 

           
     
      

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com